Tel: 029091434 | Mail: Presonnel@vru.ac.thเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
ข้าราชการ  
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิกเพื่ออ่าน
ลูกจ้างประจำ  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ คลิกเพื่ออ่าน
พนักงานราชการ  
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิกเพื่ออ่าน
คําอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิกเพื่ออ่าน
พนักงานมหาลัย  
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิกเพื่อ่าน