Tel: 029091434 | Mail: Presonnel@vru.ac.thดาวน์โหลดใบสมัครงาน ใบลา เอกสารอื่นๆ
ลูกจ้างชั่วคราว ใบลาพักผ่อน คำขอออกหนังสือรับรองการทำงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย์) ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง แบบใบยกเลิกวันลา แบบใบลาออก
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง    
อาจารย์พิเศษ    
Contract Teacher Employment    
     
สัญญาจ้าง ลาศึกษา/อบรม สวัสดิการ
    บันทึกขอความอนุเคราะห์ที่พักของทางราชการ
    คำรองขอเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
    บันทึกขอคืนบ้านพักของทางราชการ