Tel: 029091434 | Mail: Presonnel@vru.ac.th 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ผศ.เจษฏา ความคุ้นเคย นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
     
ผุ้อำนวยการกองกลาง ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานบุคคล บุคลากร
นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข นางสาวสุภัทรา อภิชาติ ว่าที่ ร.ต.ธนภณ ไชยาวรรณ
     
บุคลากร บุคลากร นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปิยาภรณ์ จักรเพชร์ นางสาวเอื้องฟ้า ขันคำ นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทองมอญ
     
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปราณี ศรีนพ นางนุชนภา ทางไธสง นางสาวอัญชลี อินทพันธ์
นิติกร    

   
นายจักรี อินทำ