ผู้บริหาร/บุคลากร

คณะผู้บริหารและบุคลากร งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกณณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว

อธิการบดีe-mail: supot@vru.ac.th

 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

รองอธิการบดร

e-mail: jessada@vru.ac.th

ดร.ฉวีวรรณ ศิละวรรโณ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

e-mail: chaweewan@vru.ac.th

นางสาวสุภัทรา อภิชาติ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

e-mail: supattra@vru.ac.th

ว่าที่ ร.ต.ธนภณ ไชยาวรรณ

บุคลากร

e-mail: sorrawat@vru.ac.th

นางสาวเอื้องฟ้า ขันคำ

บุคลากร

e-mail: aueanfa@vru.ac.th

นางสาวปิยาภรณ์ จักรเพ็ชร์

บุคลากร

e-mail: piyaporn@vru.ac.th

นายอภิชัย นันทวนิช

นักทรัพยากรบุคคล

e-mail: apichai.nun@vru.ac.th

นางสาวปราณี ศรีนพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

e-mail: Pranee.sri@vru.ac.th

นางสาวอัญชลี อินทพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

e-mail:unchalee@vru.ac.th

นางนุชนภา ทางไธสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

e-mail: nuchnapa@vru.ac.th

นายจักรี อินทำ

นิติกร

e-mail: chakri@vru.ac.th