การจัดการความสุข VRU
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและดำเนินการจัดการความสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 2
แต่งตั้งคณะกรรมกรรมสร้างความสุขและความผูกพันขององค์กรมหาวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 2 3
ประกาศนโยบายการจัดการความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่าน โมเดลS.I.M.อ่าน
 
กิจกรรม
พื้นที่สร้างความสุข
ภาพกิจกรรม