-

คลิกเพื่ออ่าน <<

งานบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับสมัครงาน

ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

จ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำแบบบูรณาการ

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 9 อ่านประกาศ

รายละเอียดการรับสมัคร

-

-

-

-

ข้าราชการ 86 คน
ลูกจ้างประจำ 18 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย714 คน
พนักงานราชการ25 คน
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง45 คน
ลูกจ้างชั่วคราว194 คน
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ11 คน
บุคลากร สายวิชาการ566 คน
บุคลากร สายสนับสนุน527 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563
0

ศาสตราจารย์

19

รองศาสตราจารย์

134

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

305

อาจารย์

Service

ภาระงานบริหารงานบุคคล

งานสัญญา สายวิชาการ/ สายสนับสนุน

สัญญาจ้างงาน/สัญญาทุนอบรม/สัญญาศึกษา

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและขึ้นเงินเดือนบุคลากร

งานธุรการ

หนังสือเวียน/จัดซื้อจัดจ้าง /งานประชุม ก.บ.ม./ก.บ.พ/ก.บ.ส.

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/บ้านพัก/สวัสดิการยืดหยุ่น/สัวดิการบุตร คู่สมรส บิดา-มารดา/ประกันสังคม/ประกันกลุ่ม/ระเบียบการลา

งานแผนและงานอัตรากำลัง

วิเคราะห์อัตรากำลัง / งานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน

นโยบายงานบริหารงานบุคคล

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายงานบริหารงานบุคคล

แผนบริหารและพัฒนางานบุคลากรมหาวิทยาลัย

การจัดการความรู้ Kmกองกลาง /แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ 2561-2565/รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแผนบริหารและพัฒนางานบริหารงานบุคคล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์/พระราชทานเพลิง

ระเบียบและแนวทางการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และงานพระราชทานเพลิง

กฏหมายที่ควรรู้เพื่อเข้าสอบต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ ระเบียบ กฏหมาย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเข้าสอบสู่ระยะสัญญา

ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมายเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล

ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมายเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล

EdPex

เกี่ยวกับ EdPex

ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากงานบริหารงานบุคคล

สายตรงผู้บริหาร/ร้องเรียน/แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

เพื่อการบริการที่ดี

สายตรงผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

โทร: 029093027 ภายใน : 447

แบบสำรวจความพึงพอใจ

เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการเพื่อความเป็นเลิศ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

-

-

-

ปฎิทินกิจกรรมงานบริหารงานบุคคล