การจัดการความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบประเมินความสุขของ OXFORD BROOKES UNIVERCITY 

Get Started

งานบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับสมัครงาน

ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

download

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวเราได้ที่นี่

ยืนแบบคำร้องออนไลน์

คำร้องขอหนังสือรับรอง

ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความสุขของ OXFORD BROOKES UNIVERCITY 

การจัดการความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ

ข้าราชการ 86 คน
ลูกจ้างประจำ 18 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย714 คน
พนักงานราชการ25 คน
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง45 คน
ลูกจ้างชั่วคราว194 คน
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ11 คน
บุคลากร สายวิชาการ566 คน
บุคลากร สายสนับสนุน527 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563
0

ศาสตราจารย์

19

รองศาสตราจารย์

134

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

305

อาจารย์

Service

ภาระงานบริหารงานบุคคล

งานสัญญา สายวิชาการ/ สายสนับสนุน

สัญญาจ้างงาน/สัญญาทุนอบรม/สัญญาศึกษา

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและขึ้นเงินเดือนบุคลากร

งานธุรการ

หนังสือเวียน/จัดซื้อจัดจ้าง /งานประชุม ก.บ.ม./ก.บ.พ/ก.บ.ส.

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/บ้านพัก/สวัสดิการยืดหยุ่น/สัวดิการบุตร คู่สมรส บิดา-มารดา/ประกันสังคม/ประกันกลุ่ม/ระเบียบการลา

งานแผนและงานอัตรากำลัง

วิเคราะห์อัตรากำลัง / งานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน

นโยบายงานบริหารงานบุคคล

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายงานบริหารงานบุคคล

แผนบริหารและพัฒนางานบุคลากรมหาวิทยาลัย

การจัดการความรู้ Kmกองกลาง /แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ 2561-2565/รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแผนบริหารและพัฒนางานบริหารงานบุคคล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์/พระราชทานเพลิง

ระเบียบและแนวทางการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และงานพระราชทานเพลิง

งานเกษียณ บำเหน็จ บำนาญ กบข.

หนังสือเวียน/จัดซื้อจัดจ้าง /งานประชุม ก.บ.ม./ก.บ.พ/ก.บ.ส.

ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมายเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล

ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมายเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล

EdPex

เกี่ยวกับ EdPex

คลังความรู้

เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge)

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากงานบริหารงานบุคคล

สายตรงผู้บริหาร/ร้องเรียน/แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

เพื่อการบริการที่ดี

สายตรงผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

โทร: 029093027 ภายใน : 447

แบบสำรวจความพึงพอใจ

เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการเพื่อความเป็นเลิศ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้องเรียน

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

ร้องเรียน

ปฎิทินกิจกรรมงานบริหารงานบุคคล