งานแผน/อัตรากำลัง
แผนพัฒนาเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ 2561-2565 คลิกเพื่ออ่าน
แผนการจัดการความรู้ KM กองกลาง สำนักงานอธิการบดี คลิกเพื่ออ่าน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี คลิกเพื่ออ่าน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 62 คลิกเพื่ออ่าน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553-2556 คลิกเพื่ออ่าน
รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์และรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายใต้กรอบHRSCORECARD 5 มิติและประเด็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกเพื่ออ่าน
   
   
   
   
อัตรากำลัง  
กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 คลิกเพื่ออ่าน
กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 คลิกเพื่ออ่าน
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดกรอบอัตรากำลัง คลิกเพื่ออ่าน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนข้อมูลการขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558-2561 คลิกเพื่ออ่าน
หนังสือขอให้ทบทวนข้อมูลการขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558-2561 คลิกเพื่ออ่าน
กรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2557-2560 คลิกเพื่ออ่าน
การวิเคราะห์ภาระงานกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน แยกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2557-2560 (หน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) คลิกเพื่ออ่าน
การวิเคราะห์ภาระงานกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน แยกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2557-2560 (หน่วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย) คลิกเพื่ออ่าน