การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and. Transparency Assessment: ITA)

 

 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการทุตริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในกรดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

- แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

 

- ข้อเปลี่ยนแปลงในคู่มือของปี 2564 จากเดิม ปี 2563

 

- คู่มือ ITA 2021
 

o12-1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 

o12-2 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยผลการดำเนินงานไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 31 มี.ค.2562

 

o26-1 รายงานการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

o28 รายงาน ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามประเด็น o28 ของปีงบประมาณ 2563

 

o42 รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อ o42

ประจำปีงบประมาณ 2563

 

o45 สถิติการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ-2564

 

o45 สถิติการรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุน-2564

 

O28 รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายใต้กรอบHR SCORECARD 5 มิติและประเด็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
O36 รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564
O37 รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564