ตัวอย่างเอกสารข้อตกลงจ้าง

โครงการ 1 ตำบล 1 มหวิทยาลัย

 
นักศึกษา
บัณฑิต
ประชาชน