ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการอบรม/สอบ เข้าสู่ระยะสัญญา

 

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ >> อ่าน

 

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ( ฉบับที่ 2 )พ.ศ. ๒๕๖๓ >> อ่าน

 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผุ้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจาร ย์(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๔ >> อ่าน

 

4. ระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ >> อ่าน

 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (OKRs) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ >> อ่าน

 

6. ระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๕ >> อ่าน

 

7. ความรู้เรื่องระเบียบ-กฎหมาย >> อ่าน

 

8. วิธีคิดภาระงาน ฉบับที่ 2 >> อ่าน

 

9. การเทียบตำแหน่ง >> อ่าน

 

10. นำเสนอระเบียบการเบิกจ่ายเงิน >>อ่าน