- แบบสำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบริการหน่วยงานบริหารงานบุคคล ประจำปี 2562 แบบสำรวจ
- แบบสำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบริการหน่วยงานบริหารงานบุคคล ประจำปี 2562 ผลการสำรวจ แบบสอบถาม